มาตรฐานของ PPE

การเลือกใช้ถุงมือสำหรับงานอุตสาหกรรมนั้น เราขอแนะนำให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรหัสตัวเลขหรือตัวอักษร และสัญลักษณ์ที่ใช้ในการระบุระดับการป้องกันตามมาตรฐานด้วย

หมวดหมู่ CE

ระเบียบสหภาพยุโรป 89/686/EEC

excia product ceStandards

หมวดหมู่ I – ความเสี่ยงเล็กน้อย
หมวดหมู่ II – ความเสี่ยงที่ไม่สามารถเป็นปกติเหมือนเดิม (การบาดเจ็บ) ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่ได้รับแจ้ง
หมวดหมู่ III – ความเสี่ยงที่ไม่สามารถฟื้นคืน (การกัดกร่อน) ผ่านการรับรองและผ่านการทดสอบโดยหน่วยงานที่ได้รับแจ้งซึ่งมีหมายเลขระบุ

EN 420

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับถุงมือป้องกัน

 • ข้อมูลทางเทคนิค*

 • เครื่องหมายบนถุงมือ

 • ขนาด

 • ระดับความคล่องแคล่ว (1 ถึง 5)

 • ความไม่เป็นอันตรายของถุงมือ

*ถูกพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือระบุในคำแนะนำผู้ใช้ถุงมือ SHOWA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายของคุณหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์

EN ISO 374:2016

ถุงมือให้การปกป้องจากสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์

มาตรฐานกำหนดความสามารถของถุงมือในการปกป้องผู้ใช้จากการเจาะ การซึมผ่าน และการเสื่อมสภาพโดยสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ โดยแบ่งประเภทถุงมือออกเป็นสามประเภทตามระดับการป้องกัน (A, B และ C)

EN 374-2:2014

ความต้านทานการเจาะ

ถุงมือต้องผ่านการทดสอบการรั่วไหลของอากาศและ/หรือน้ำ และสอดคล้องตามระดับการตรวจสอบ AQL ที่กำหนดไว้ ในการทดสอบการรั่วไหลของอากาศ ภายในถุงมือจะถูกอัดด้วยอากาศและตรวจสอบบริเวณพื้นผิวเพื่อหารูรั่ว ในการทดสอบการรั่วไหลของน้ำ เราจะเติมน้ำเข้าไปในถุงมือและตรวจสอบหาหยดน้ำที่อาจปรากฎบริเวณพื้นผิวด้านนอก หลังจากทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด AQL (ระดับคุณภาพที่ยอมรับได้)

คือการวัดการรับประกันคุณภาพโดยขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน ISO 2859-1 ที่ผู้ผลิตใช้ในการวัดโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องรูเข็มในชุดผลิตภัณฑ์ถุงมือ โดย AQL ที่ 1,5 ยอมรับความน่าจะเป็นทางสถิติที่ให้มีถุงมือที่มีข้อบกพร่องน้อยกว่า 1.5% ในชุดผลิตภัณฑ์ได้


Performance level

Acceptable quality level unit

Inspection levels
ระดับ 3ต่ำกว่า ,65G1
ระดับ 2ต่ำกว่า 1,5G1
ระดับ 1ต่ำกว่า 4,0S4

EN 1149-1

คุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ระดับความต้านทานบนพื้นผิวของถุงมือที่ผ่านการทดสอบแล้ว มีหน่วยวัดเป็นโอห์ม/สแควร์ (Ω) ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถของถุงมือในการกระจายตัวผ่านผลกระทบจากวัสดุกึ่งตัวนำไฟฟ้าและ/หรือการนำไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าสถิตที่สะสมบนมือของผู้ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหาร

นำไปใช้กับวัสดุและสิ่งของที่ตั้งใจให้สัมผัส หรือนำไปสัมผัสกับอาหารหรือน้ำที่มนุษย์บริโภคเมื่อพร้อมใช้งาน ตามข้อบังคับ 1935/2004: «วัสดุและสิ่งของต้องได้รับการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต เพื่อที่ว่าภายใต้สภาวะปกติหรือที่สามารถคาดการณ์ได้สำหรับการใช้งาน วัสดุเหล่านั้นจะไม่ถ่ายโอนองค์ประกอบใด ๆ ไปยังอาหารในปริมาณที่อาจจะ:

 • เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
 • ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับไม่ได้ในองค์ประกอบของอาหาร หรือการเสื่อมสภาพในลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหารนั้น

ถุงมือ SHOWA ทั้งหมดที่มีโลโก้ «สัมผัสกับอาหาร» เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ (EU) หมายเลข 1935/2004 และระเบียบข้อบังคับ (EU) หมายเลข 2023/2006

EN 16523-1: 2015

(แทนที่ EN 374-3) ต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี – จนถึง 21/04/2018

excia product EN16523 1 2015 v2

วิธีทดสอบเพื่อวัดความต้านทานของวัสดุ PPE ต่อการซึมผ่านของสารเคมีอันตรายในระดับโมเลกุลและภายใต้การสัมผัสอย่างต่อเนื่อง ค่าที่ได้คือเวลาที่ของเหลวหรือก๊าซอันตรายจะทะลุผ่าน หรือเวลาที่ของเหลวหรือก๊าซอันตรายต้องสัมผัสกับผิวหนัง ถุงมือนี้ถูกจัดประเภทตามระยะเวลาในการทะลุผ่านเป็นระดับ 1 ถึง 6


ระยะเวลาในการทะลุผ่านที่วัดได้

ดัชนีประสิทธิภาพของการซึมผ่าน
>101
>302
>603
>1204
>2405
>4806

ตามมาตรฐานกำหนดรายชื่อสารเคมี 18 ชนิด เวลาขั้นต่ำในการทะลุผ่านสำหรับถุงมือประเภท A คือ 30 นาที (ระดับ 2) สำหรับสารเคมี 6 ชนิด, สำหรับประเภท B คือ 30 นาที สำหรับสารเคมีอย่างน้อย 3 ชนิด, และสำหรับประเภท C คือ 10 นาที (ระดับ 1) สำหรับสารเคมีอย่างน้อย 1 ชนิด จากสารเคมีที่มีอยู่ในรายการ


ประเภทของถุงมือ

ระยะเวลาในการทะลุผ่าน
A≥ 30 นาที สำหรับสารเคมีอย่างน้อย 6 ชนิด
B≥ 30 นาที สำหรับสารเคมีอย่างน้อย 3 ชนิด
C≥ 10 นาที สำหรับสารเคมีอย่างน้อย 1 ชนิด

รูปสัญลักษณ์ถุงมือ ‘ทนสารเคมี’ ต้องแสดงด้วยอักษรรหัสสำหรับสารเคมีที่ผ่านการทดสอบสำหรับถุงมือประเภท A และประเภท B ถุงมือที่มีเครื่องหมาย Type C จะไม่มีอักษรรหัสใด ๆ


Letter code

Chemical

CAS number

Class
Aเมทานอล67-56-1แอลกอฮอล์ปฐมภูมิ
Bอะซิโตน6764-1คีโตน
Cอาซีโตไนไตรล์75-05-8สารประกอบไนไตรล์
Dไดคลอโรมีเทน75-09-2คลอริเนตเต็ดไฮโดรคาร์บอน
Eคาร์บอนไดซัลไฟด์75-15-0สารประกอบอินทรีย์ที่มีซัลเฟอร์ 
Fโทลูอีน7108-88-3อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
Gไดเอทิลามีน109-89-7เอมีน
Hเตตระไฮโดรฟูแรน141-78-6เฮเทอโรไซคลิกอีเทอร์
Iเอทิลอะซีเตต141-78-6เอสเทอร์
Jเอ็น-เฮปเทน1310-73-2ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว
Kคอสติกโซดา  40%75-09-2เบสอนินทรีย์
Lกรดกำมะถัน  96%7664-93-9กรดแร่อนินทรีย์
M*Nกรดไนตริก 65%7697-37-2กรดแร่อนินทรีย์ ออกซิไดซ์
N*กรดอะซิติก 99%64-19-7กรดอินทรีย์
O*แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 25%71336-21-6เบสอินทรีย์
P*ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30%7722-84-1เปอร์ออกไซด์
S*กรดไฮโดรฟลูออริก 40%7664-39-3กรดแร่อนินทรีย์ มีพิษหากสัมผัส
T*ฟอร์มาลดีไฮด์ 37%50-00-0อัลดีไฮด์

* สารเคมีใหม่

EN 374-4: 2013

ความต้านทานการเสื่อมสภาพทางเคมี

การเสื่อมสภาพคือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลเสียต่อคุณสมบัติอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อวัสดุที่ใช้ผลิตถุงมือป้องกัน อันเป็นผลเนื่องมาจากการสัมผัสกับสารเคมี ตัวบ่งชี้ของการเสื่อมสภาพอาจเป็นการหลุดลอก การเปลี่ยนสี การแข็งตัว การอ่อนตัว ขนาดที่เปลี่ยนแปลง การสูญเสียความต้านทานแรงดึง เป็นต้น โดยสามารถวัดจากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานการเจาะทะลุของวัสดุถุงมือ หลังจากการทดสอบการสัมผัสพื้นผิวถุงมือด้วยสารเคมีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ผลลัพธ์ของการทดสอบการเสื่อมสภาพจะต้องปรากฏในเอกสารข้อมูลของถุงมือทั้งสามประเภท

EN 374-5:2016

การป้องกันเชื้อจุลินทรีย์

excia product EN374 5v2 0 1

โดยมาตรฐานแล้วเชื้อจุลินทรีย์ถูกกำหนดว่าเป็นแบคทีเรีย เชื้อรา หรือไวรัส ถุงมือต้องผ่านการทดสอบความต้านทานการเจาะทะลุตามมาตรฐาน EN 374-2: 2014 หากถุงมือผ่านการทดสอบ ISO 16604: 2004 (วิธี B) ก็สามารถอ้างสิทธิ์ในการต้านไวรัสได้เช่นกัน และคำว่า “ไวรัส” จะถูกเพิ่มใต้รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายทางชีวภาพด้วย

EN 388:2016

ความเสี่ยงทางกล
excia product impact

การแก้ไข EN 388: 2003
มาตรฐาน EN 388 ได้รับการแก้ไขในปี 2016 โดยถุงมือ SHOWA อยู่ในขั้นตอนของการรับรองใหม่โดยหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ทำการแก้ไข รายงานในปัจจุบันใช้ค่าความต้านทานการตัด ISO 13997 เป็นตัวบ่งชี้จนกว่าจะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ในระหว่างนี้ ใบรับรองที่มีอยู่ตาม EN 388: 2003 จะยังคงใช้งานได้

a) ความทนทานต่อการสึกกร่อน (0-4)
ทดสอบโดยนับจำนวนรอบที่ใช้ในการขัดถูให้เกิดรู โดยใช้กระดาษทรายขัดตัวอย่างวัสดุถุงมือที่มีลักษณะเป็นวงกลม ให้รับแรงกดและการเคลื่อนไหวคงที่

b) ความทนทานต่อการตัดของใบมีด โดยการทดสอบ COUP (0-5)
ทดสอบโดยนับจำนวนรอบที่ต้องใช้ในการตัดตัวอย่างโดยใช้ใบมีดกลมสแตนเลส ภายใต้ความเร็วคงที่และแรงต่ำ 5 นิวตัน (ประมาณ 510 ก.) สำหรับวัสดุที่ทำให้ใบมีดทื่อ หลังจากจำนวนรอบของการทดสอบผ่านไปสักระยะโดยไม่มีการตัดผ่าน จะมีการดำเนินการทดสอบ ISO 13997 และกลายเป็นค่าความต้านทานการตัดที่ใช้อ้างอิงได้

c) ความต้านทานต่อการฉีกขาด (0-4)
ทดสอบโดยแรงที่ต้องใช้ในการทำให้เกิดรอยฉีกขาดในตัวอย่างถุงมือแบบสี่เหลี่ยมที่ ตั้งแต่แรงที่เริ่มเกิดรอยฉีกขาดไปจนถึงแรงสูงสุด 75N (ประมาณ 7.6 กก.)

d) ความต้านทานต่อการเจาะ (0-4)
ทดสอบโดยแรงที่ต้องใช้ในการเจาะตัวอย่างด้วยเหล็กขนาดมาตรฐาน ด้วยความเร็วคงที่ 10 ซม./นาที

e) ความต้านทานต่อการตัดของใบมีดโดยการทดสอบ ISO (A-F)
แรงเป็นนิวตัน (N) ที่ใช้ในการตัดผ่านตัวอย่างถุงมือ โดยใช้ใบมีดสี่เหลี่ยมในเครื่องทดสอบการตัดที่ระบุ เช่น Tomodynamometer (TDM) โดยการทดสอบนี้สามารถเลือกได้ไม่บังคับ เว้นแต่ใบมีดในการทดสอบ Coup จะทื่อ จากนั้นจึงสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับความต้านทานต่อการตัด ซึ่งค่าตัวอักษรถูกกำหนดดังนี้:


ระดับการป้องกัน

A

B

C

D

E

F
แรงเป็นนิวตัน>2≥5≥10≥15≥22≥30
แรงเป็นนิวตันต่ำปานกลางปานกลางสูงสูงสูง

f) ความทนทานต่อแรงกระแทก (P) สำหรับถุงมือป้องกันที่ระบุว่าทนต่อแรงกระแทก มีการวัดการกระจายแรงตามพื้นที่ที่ให้การป้องกันเมื่อกระแทกกับทั่งทรงโดมที่พลังการกระแทก 5 จูล โดยการดำเนินการทดสอบเป็นไปตามวิธีการป้องกันแรงกระแทกสำหรับถุงมือป้องกันรถจักรยานยนต์ตามมาตรฐาน EN 13594:2015 ตัวอักษร “P” จะถูกเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อผ่านการทดสอบ หากไม่ผ่านจะไม่มีเครื่องหมายกำกับไว้

ระดับ X สามารถใช้สำหรับ a – f ด้านบน ซึ่งหมายความว่า “ไม่ผ่านการทดสอบ”

Level of protection12345
ความทนทานต่อการขัดถู (จำนวนรอบ)>100≥500≥2000≥8000
ความทนทานต่อการตัดของใบมีด โดยการทดสอบ Coup (ดัชนี)> 1,2> 2,5≥ 5≥ 10≥ 20
ความทนทานต่อการฉีกขาด (แรงเป็นนิวตัน)>10≥25≥50≥75
ความทนทานต่อแรงกระแทก (แรงเป็นนิวตัน)>20≥60≥100≥150

EN 511:2011

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเย็น

excia product ABCDEF2

มาตรฐานนี้ใช้กับถุงมือทุกชนิดเพื่อป้องกันมือจากการพาความร้อนและการสัมผัสความเย็นถึง -50ºC

ระดับการทดสอบประสิทธิภาพของถุงมือในแง่ของความเสี่ยงต่อไปนี้:

 • ความเย็นจากสภาพอากาศหรือความเย็นทางอุตสาหกรรมที่ส่งผ่านโดยการพาความร้อน (0 ถึง 4)
 • ความเย็นจากสภาพอากาศหรือความเย็นทางอุตสาหกรรมที่ส่งผ่านโดยการสัมผัส (0 ถึง 4)
 • น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ (0 หรือ 1)

หากถุงมือแสดงสัญลักษณ์นี้ แสดงว่าถุงมือได้รับดัชนีประสิทธิภาพสำหรับ (จากซ้ายไปขวา) ความเย็นจากสภาพอากาศหรือความเย็นทางอุตสาหกรรมที่ส่งผ่านโดยการพาความร้อน ความเย็นจากสภาพอากาศหรือความเย็นทางอุตสาหกรรมที่ส่งผ่านโดยการสัมผัส น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้

“0” หมายความว่าในระหว่างการทดสอบได้ไม่ถึงระดับ 1
“X” หมายความว่าไม่ได้ทำการทดสอบหรือไม่สามารถทำได้

EN 407: 2011

ความเสี่ยงจากความร้อน

excia product ABCDEF

ระดับการทดสอบประสิทธิภาพของถุงมือในแง่ของความเสี่ยงต่อไปนี้:

 • ความต้านทานต่อการติดไฟ (0 ถึง 4)
 • ความต้านทานต่อการสัมผัสความร้อน (0 ถึง 4)
 • ความต้านทานต่อการพาความร้อน (0 ถึง 3)
 • ความต้านทานต่อรังสีความร้อน (0 ถึง 4)
 •  
 • ความต้านทานต่อการกระเด็นเล็กน้อยของโลหะหลอมเหลว (0 หรือ 1)
 • ความต้านทานต่อการกระเด็นของโลหะหลอมเหลวปริมาณมาก (0 หรือ 1)

“0” หมายความว่าในระหว่างการทดสอบได้ไม่ถึง ระดับ 1 ส่วน “X” หมายความว่าไม่ได้ทำการทดสอบหรือไม่สามารถทำได้

ระเบียบสหภาพยุโรป 93/42/EEC
ครอบคลุมถุงมือตรวจโรคและถุงมือผ่าตัด

EN 455-1

ปราศจากรูรั่ว

การสุ่มตัวอย่างถุงมือได้รับการทดสอบว่าไม่มีรูรั่วโดยผ่านการทดสอบการรั่วซึมของน้ำ โดยบรรจุน้ำ 1 ลิตรลงในถุงมือและต้องไม่มีการรั่วอย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด การทดสอบที่ล้มเหลวจะส่งผลให้ค่า AQL สูงขึ้น ซึ่งสำหรับถุงมือแพทย์ที่ขายในยุโรปต้องเป็นค่า 1,5 หรือต่ำกว่านั้น

AQL (ระดับคุณภาพที่ยอมรับได้) เป็นขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 2859-1 ที่ผู้ผลิตใช้ในการวัด % ความน่าจะเป็นของข้อบกพร่องรูเข็มในชุดผลิตภัณฑ์ถุงมือแบบใช้ครั้งเดียว โดย AQL ที่ 1,5 ทำให้มีความเป็นไปได้ทางสถิติที่น้อยกว่า 1,5% ของถุงมือในชุดผลิตภัณฑ์ว่าจะมีข้อบกพร่อง

EN 455-2

คุณสมบัติทางกายภาพ

ข้อกำหนดด้านขนาดและความต้านทานแรงดึงสำหรับถุงมือแพทย์แบบใช้ครั้งเดียว ต้องมีความยาวเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 240 มม. และความกว้างเฉลี่ย 95 มม. (± 10 มม.) เพื่อให้การป้องกันที่เพียงพอตลอดความยาวของมือ (ยกเว้นถุงมือแบบยาว)

ความแข็งแรงสามารถวัดโดยการยืดออกจนถึงจุดที่ปริขาด โดยระบุเป็น ค่าความต้านแรงดึง ณ จุดขาด (FAB) มีหน่วยเป็นนิวตัน (N) FAB วัดจากตัวอย่างมาตรฐานและตัวอย่างที่ถูกทำให้เก่าอย่างรวดเร็วโดยเก็บไว้ที่ 70°C เป็นเวลา 7 วัน เพื่อจำลองการเสื่อมสภาพของถุงมือในระหว่างอายุการเก็บรักษา ข้อกำหนดของ FAB จะแตกต่างกันไปตามวัสดุของถุงมือ และถุงมือสำหรับการตรวจโรคหรือการผ่าตัด การระบุค่า FAB ขั้นต่ำแบบมัธยฐาน:

ค่าความต้านแรงดึง ณ จุดขาด ในระหว่างอายุการเก็บรักษา

 ยาง (เช่น น้ำยางธรรมชาติ ไนไตรล์)เทอร์โมพลาสติก (เช่น PVC ไวนิล บิวทิล)
ถุงมือตรวจโรค≥ 6,0≥ 3,6
ถุงมือผ่าตัด≥ 9,0

EN 455-3

การประเมินทางชีวภาพ

มีการระบุข้อกำหนดที่สำคัญหลายประการเพื่อรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับถุงมือสำหรับแพทย์และผู้ป่วย รูปสัญลักษณ์ “LATEX” บนบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงมือยางธรรมชาตินั้นถือเป็นข้อบังคับ ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น สารก่อภูมิแพ้ต่ำ ก่อให้เกิดการแพ้ต่ำ หรือปริมาณโปรตีนต่ำ เศษผงซึ่งถูกมองว่าเป็นสารปนเปื้อนที่ไม่พึงประสงค์บนถุงมือแพทย์ จะต้องมีไม่เกิน 2 มก. ต่อถุงมือหนึ่งอัน โดยระบุว่า “ปราศจากผง” ปริมาณโปรตีนจากน้ำยางสกัดน้ำในถุงมือยางต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อกรัมของยาง เพื่อลดการสัมผัสน้ำยางที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ ระดับเอนโดทอกซินที่เกิดจากแบคทีเรียบนถุงมือปลอดเชื้อที่ระบุว่า “ระดับเอนโดทอกซินต่ำ” ต้องไม่เกิน 20 EU ต่อถุงมือหนึ่งคู่ (EU=หน่วยของเอนโดทอกซิน)

EN 455-4

การกำหนดอายุการเก็บรักษา

มาตรฐานช่วยให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์จะไม่ลดลงในระหว่างระยะเวลาการเก็บรักษาก่อนนำมาใช้งาน การทดสอบการเสื่อมสภาพแบบทำให้เก่าอย่างรวดเร็วจะกระทำกับตัวอย่างถุงมือเพื่อกำหนดอายุการเก็บรักษา เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีความทนทาน (โดยปกติ) ได้ถึง 3 ปี และในบางกรณีอาจนานถึง 5 ปี โดยไม่สูญเสียความแข็งแรงและคุณสมบัติในการป้องกัน